لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه

بر اساس برند:
بر اساس قیمت:
تومان ۹۵/۰۰۰/۰۰۰
تومان ۳/۲۵۰/۰۰۰

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
28
۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 28MT48VF-PT اچ دی ( HD ) ۳/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
43
۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM6300PSB فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ 2019 ۸/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43UM7340PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۹/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
49
۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49lk5730V فول اچ دی (FULL HD HDR) اسمارت 49 اینچ ۱۰/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UJ634V الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UJ651V الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UM7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۱۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UJ752V الترا اچ دی ( UHD 4K HDR ) اسمارت 49 اینچ ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UJ670V اولترا اچ دی (HDR 4K UHD) اسمارت 49 اینچ ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ نانوسل ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49SM8600 سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ نانوسل ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
50
۱۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50UM751V الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
55
۱۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM751V الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UN7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR)‌ اسمارت 55 اینچ 2020 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM7450 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM7340PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UN8060PVB الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ 2020 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NANO80 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل 2020 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل 2019 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM8600 سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM9000PCA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۳ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED55C9PUA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
60
۲۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 60UM7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 60 اینچ ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
65
۲۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UM751V الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۲۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UN8060PVB الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ 2020 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UM7660PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UM7450 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65NAN080 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ صفحه نانو سل 2020 ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۳۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ نانوسل ۲۸/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۳۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SM9000PCA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ نانوسل ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۳۲ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED65C9PUA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
70
۳۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 70UK7000PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 70 اینچ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
75
۳۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75UM7580 الترا اچ دی (Ultra HD 4K) اسمارت 75 اینچ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سونی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KDL-40W650D فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 40 اینچ ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
43
۲ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 43KD-W800G فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
49
۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 49KD-W800G فول اچ دی (Full HD) اسمارت 49 اینچ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۴ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-49X7000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۵ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-49X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 49 اینچ 2020 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۶ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 49KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۷ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-49X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 49 اینچ 2020 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۸ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-49X8500F الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 49 اینچ 2018 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
50
۹ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-50W660F فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 50 اینچ ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
55
۱۰ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X7000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X7000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ 2020 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۲ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ 2020 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 55KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۴ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-55X8000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 55 اینچ 2020 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۵ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۶ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 55KD-X9500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
65
۱۷ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X7000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۸ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X7500H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ 2020 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۹ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 65KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۰ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KD-65X9000H الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت اندروید 65 اینچ 2020 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۲ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 65KD-X9500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
75
۲۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 75KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۴ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-75X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
85
۲۵ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-85X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 85 اینچ ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE32N5000A اچ دی (HD) سری پنج 32 اینچ ۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 32T5300 اچ دی (HD) اسمارت 32 اینچ 2020 ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
40
۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE40N5000A فول اچ دی (FULL HD) سری پنج 40 اینچ ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
43
۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UA43N5000ARXTW فول اچ دی 43 اینچ (Full HD) ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 43T5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 43 اینچ 2020 ۷/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 43N5370 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE43RU7170 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۹/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE43RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ 2019 ۹/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
49
۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE49N5000A فول اچ دی (FULL HD) سری پنج 49 اینچ ۹/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung 49N5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت سری پنج 49 اینچ ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 49N5370 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 49 اینچ ۹/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN49RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 49 اینچ 2019 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
50
۱۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN50TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ 2020 ۱۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 50TU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ 2020 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN50TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ تخت 2020 ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
55
۱۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN55TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ 2020 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ 2020 ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN55RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 55 اینچ 2019 ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۱۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN55TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ تخت 2020 ۱۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA55TU8500 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ تخت 2020 ۱۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۱ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۲ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q70T الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ 2020 ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
58
۲۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN58TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 58 اینچ 2020 ۱۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
65
۲۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE65RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65اینچ 2019 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN65TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ 2020 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ 2020 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN65RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 65 اینچ 2019 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN65TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ تخت 2020 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۲۹ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۲۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۳۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA65TU8500 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ تخت 2020 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
75
۳۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE75RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75اینچ 2019 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۳۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75TU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ 2020 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۳۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN75TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ 2020 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۳۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN75TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ تخت 2020 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶
۳۵ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 75Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۷/۶