لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه

بر اساس برند:
بر اساس قیمت:
تومان ۵۸/۰۰۰/۰۰۰
تومان ۲/۵۵۰/۰۰۰

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D،4K ال جی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
28
۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 28MT48VF-PT اچ دی ( HD ) ۲/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
43
۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LJ510V/T فول اچ دی 43 اینچ ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43LM6300PSB فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ 2019 ۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 43UM7340PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
49
۵ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49lk5730V فول اچ دی (FULL HD HDR) اسمارت 49 اینچ ۷/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۶ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UN7340 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ 2020 ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۸
۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49UM7340PVA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 49SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ نانوسل ۱۰/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
50
۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 50UM751V الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ ۸/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
55
۱۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۱۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UM751V الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۱۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55UN8060PVB الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ 2020 ۱۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۱۳ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55NAN080 الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 55 اینچ صفحه نانو سل 2020 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۱۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 55SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ نانوسل 2019 ۱۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۱۵ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED 55B7V الترا اچ دی (4K UHD HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۹/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۱۶ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED55C9PUA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
60
۱۷ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 60UM7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 60 اینچ ۱۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
65
۱۸ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UN8060PVB الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 65 اینچ 2020 ۱۸/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۱۹ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65UM7450 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۲۰ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SM8100PVA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ نانوسل ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۲۱ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SM9000PCA سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ نانوسل ۲۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۲۲ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 65SM9500PUA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
۲۳ تلویزیون او ال ای دی ال جی LG OLED65C9PUA الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳
75
۲۴ تلویزیون ال ای دی ال جی LG 75UM7580 الترا اچ دی (Ultra HD 4K) اسمارت 75 اینچ ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۳

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سونی در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون ال ای دی سونی SONY KDL-40W650D فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 40 اینچ ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
43
۲ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-43W660F فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 43 اینچ ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 43KD-W800G فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
۴ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 43KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
49
۵ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-49X7000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
۶ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 49KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ ۱۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
۷ تلویزیون ال ای دی سونی sony KD-49X8500F الترا اچ دی (UHD HDR 4K) اسمارت 49 اینچ 2018 ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
50
۸ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KDL-50W660F فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 50 اینچ ۸/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
55
۹ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X7000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
۱۰ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 55KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۴/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
۱۱ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-55X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
۱۲ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 55KD-X9500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
65
۱۳ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X7000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۱۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
۱۴ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 65KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
۱۵ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-65X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
۱۶ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 65KD-X9500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
۱۷ تلویزیون او ال ای دی سونی OLED SONY 65A8F الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت با دالبی ویژن 65 اینچ ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
75
۱۸ تلویزیون ال ای دی سونی Sony 75KD-X8000G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
۱۹ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-75X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶
85
۲۰ تلویزیون ال ای دی سونی Sony KD-85X8500G الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 85 اینچ ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۳/۲۶

لیست تازه ترین قیمت LED،LCD،3D,4K سامسونگ در بانه پلاس

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE32N5000A اچ دی (HD) سری پنج 32 اینچ ۳/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 32T5300 فول اچ دی (FULL HD) اسمارت 32 اینچ 2020 ۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
40
۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UE40N5000A فول اچ دی (FULL HD) سری پنج 40 اینچ ۴/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
43
۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UA43N5000ARXTW فول اچ دی 43 اینچ (Full HD) ۵/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 43N5370 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 43 اینچ ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE43RU7170 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 43 اینچ ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
49
۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 49N5370 فول اچ دی (Full HD) اسمارت 49 اینچ ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE49RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 49 اینچ 2019 ۸/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN49RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 49 اینچ 2019 ۸/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
50
۱۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE50RU7170 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ ۸/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۱۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN50TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ 2020 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۱۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE50RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ 2019 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۱۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN50TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 50 اینچ تخت 2020 ۹/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
55
۱۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN55TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ 2020 ۱۰/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۱۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE55RU7170 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۱۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE55RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ 2019 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۱۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55TU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ 2020 ۱۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۱۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN55RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 55 اینچ 2019 ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۱۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN55TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ تخت 2020 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۲۰ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 55Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 55 اینچ ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۲۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UA55KS9500R سوپر الترا اچ دی (SUHD 4K) اسمارت منحنی 55 اینچ ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
58
۲۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN58TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 58 اینچ 2020 ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۲۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE58RU7170 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 58 اینچ ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
65
۲۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE65RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65اینچ 2019 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۲۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65TU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ 2020 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۲۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ Samsung UN65RU7300 الترا اچ دی (UHD 4K HDR ) اسمارت خمیده 65 اینچ 2019 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۲۷ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ SAMSUNG 65Q60R الترا اچ دی ( UHD 4K HDR) اسمارت 65 اینچ ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
75
۲۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UE75RU7100 الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75اینچ 2019 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۲۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN75TU7000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ 2020 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰
۳۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ SAMSUNG UN75TU8000 کریستال الترا اچ دی (UHD 4K HDR) اسمارت 75 اینچ تخت 2020 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۴/۱۰